Master reproduktivna biologija plan 2017

 

Cilj studijskog programa Master reproduktivna biologija je obrazovanje visoko stučnog kadra iz oblasti reproduktivne biologije, odnosno obrazovanje reproduktivnih biologa-embriologa.

 

VRSTA STUDIJA I ISHOD PROCESA UČENJA

Master akademske studije Reproduktivna biologija traju tri semestra i završavaju se sa sakupljenih najmanje 90 ESPB.

Ovaj studijski program omogućava obrazovanje visoko stručnog kadra sa širokim integrisanim znanjem iz oblasti reproduktivne biologije i specifičnim znanjima i veštinama neophodnim kako za rad u laboratorijama za biomedicinski potpomognutu oplodnju tako i u institucijama koje se bave istraživanjima u oblasti reproduktivne i razvojne biologije. Program omogućava i nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskih studijama. Kurikulum ovog studijskog programa je koncipiran tako da studentima omogući kvalitetno sticanje znanja o molekularnoj i endokrinoj kontroli reprodukcije, ranom embrionalnom razvoju i kliničkom aspektu reprodukcije. Diplomirani studenti treba da usvoje osnovne tehnike vantelesne oplodnje, da poznaju osnovne postupke selekcije embriona, krioprezervacije gameta i embriona, preimplantacione genetičke dijagnostike, da se upoznaju sa kontrolom kvaliteta, kao i sa pravnim i etičkim aspektom postupaka vantelesne oplodnje.

 

STRUČNI, AKADEMSKI, ODNOSNO NAUČNI NAZIV

 

Lice koje završi master akademske studije biologije stiče stručni naziv: Master reproduktivni biolog-embriolog u polju interdisciplinarnih studija.


USLOVI ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM

Za upis na studije mogu konkurisati kandidati sa najmanje 240 ESPB ostvarenih na prethodnom nivou studija, i to sa završenim diplomskim akademskim studijama biologije, diplomskim akademskim studijama biohemije, integrisanim akademskim studijama medicine,  integrisanim akademskim studijama veterinarske medicine, ili integrisanim akademskim studijama farmacije. 

                                                                        

Za upis na studije mogu konkurisati i lica sa završenim srodnim akademskim studijama prvog nivoa. U slučajevima kada kandidat za upis dolazi sa srodnih akademskih studija sa najmanje 240 ESPB, Komisija za master studije uz konsultacije sa rukovodiocem studijskog programa, po potrebi određuje kandidatu određen broj dopunskih predmeta, iz programa osnovnih studija biologije na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta (koji ne ulaze u fond ESPB master akademskog programa reproduktivna biologija), uz uslov da ukupan zbir ESPB dopunskih predmeta ne prelazi 60.


TRAJANJE STUDIJA I BODOVNA VREDNOST

Master akademske studije – reproduktivna biologija predstavljaju trosemestralni studijski program sa najmanje 90 ESPB. Broj bodova za svaki predmet određen je u odnosu na postavljene zadatke koje student treba da obavi kako bi ostvario cilj i ishod učenja. U okviru svakog predmeta definisane su nastavne aktivnosti relevantne za postizanje cilja i ishoda predmeta i vreme potrebno za svaku nastavnu aktivnost, tako da ukupno radno angažovanje studenata odgovara broju bodova koji pripadaju predmetu. 

 

ZAVRŠNI RAD

Studijskim programom je predviđena izrada završnog rada kao i obavezan studijski istraživački rad u funkciji izrade master rada.  Bodovna vrednost završnog rada je 12 ESPB, a studijskog istraživačkog rada u funkciji master rada 6 ESPB.

 

PREDUSLOVI ZA UPIS PREDMETA

 

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta su naznačeni u Knjizi predmeta.

 

IZBORNI PREDMETI

 

Svi izborni predmeti definisani su u okviru ovog studijskog programa u pet izbornih blokova sa po dva predmeta od kojih student bira po jedan predmet.

 

PRELAZAK SA DRUGIH PROGRAMA

 

Prelazak na studijski program Master biolog sa drugih srodnih studijskih programa može se vršiti prenošenjem ESPB. Kriterijumi i uslovi prenošenja ESPB propisani su opštim aktom Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.